GBV Logo

Impressum / la protecziun da datas

Impressum

Societad grischuna dals impressaris constructurs
Comercialstrasse 20
CH-7001 Cuira

+41 81 257 08 08
gbv@gbv.ch

Realisaziun tecnica

08EINS AG
Comercialstrasse 36
CH-7000 Cuira
+41 81 252 30 30
08eins.com

 

Decleraziun davart la protecziun da datas

Per commembers, organs, partenaris da fatschenta, clients ed interessents

1. Per tge vai en questa decleraziun davart la protecziun da datas?

Igl è impurtant da pudair sa fidar, en spezial sch’i va per Vossas datas. Per quest motiv essan nus da l’avis ch’i saja nossa obligaziun da relevar mo las datas necessarias e d’administrar questas datas cun quità e da proteger ellas dad abus. Per relevar ed elavurar Vossas datas sa tegna la Societad grischuna dals impressaris constructurs (SGIC) vi da las prescripziuns dal dretg da la protecziun da datas.

2. Tgi è responsabel?

Responsabla per l’elavuraziun da las datas tenor questa decleraziun davart la protecziun da datas è la SGIC. Sche Vus avais dumondas en connex cun questa decleraziun davart la protecziun da datas u cun l’elavuraziun da Vossas datas persunalas, pudais Vus gugent contactar nus da tut temp:

Societad grischuna dals impressaris constructurs (SGIC)
Comercialstrasse 20, chascha postala 291, 7001 Cuira
E-mail: gbv@gbv.ch

3. Tge datas persunalas elavurain nus?

Dasper il titel, il prenum ed il num relevain nus era l’adressa, il numer da telefon, l’adressa dad e-mail, la fatschenta, la funcziun, la data da naschientscha e la relaziun bancara, tant enavant che quai è necessari per la commembranza, la relaziun da fatschenta, l’adempliment dal contract, la participaziun al curs u Voss interess a la SGIC.

Sin nossa pagina-web na faschain nus diever ni da Google Analytics ni dad auters servetschs cumparegliabels. Plinavant na datti sin nossa pagina-web nagins social plugins („plugins“) da las raits socialas. Nus memorisain tut las datas che Vus endatais en il rom d’ina commembranza, d’ina funcziun sco organ, d’ina empustaziun en nossa butia online u d’ina dumonda.

4. Per tge intent elavurain nus datas persunalas?

Nus relevain Vossas datas persunalas per pudair identifitgar Vus sco commember, organ, partenari da fatschenta, client u interessent. Per administrar la commembranza u la funcziun, per far e realisar contracts, per organisar la participaziun a curs, per far la correspundenza e per tschentar quints.

5. Tgenina è la basa legala per l’elavuraziun da datas?

La SGIC elavura Vossas datas persunalas a basa d’ina relaziun da contract implicita u explicita u a basa da motivs legals.

6. A tgi dain nus vinavant Vossas datas persunalas?

La SGIC na transmetta Vossas datas persunalas betg a terzs. Per la divisiun da la lavur incumbensain nus en cas da basegn elavuraturs da datas spezialisads che elavuran Vossas datas persunalas però mo per nossa incumbensa. Suenter avair ademplì l’incumbensa destrueschan u ans returnan els las datas.

Las datas relevadas tras il process d’empustaziun en la butia online transmettain nus a terzas interpresas da servetsch mo, sche quai è stringentamain necessari per la spediziun u l’andament da l’incumbensa.

7. Quant ditg memorisain nus Vossas datas persunalas?

Suenter la relevaziun memorisescha la SGIC Vossas datas uschè ditg sco quai ch’igl è necessari per ademplir ils intents numnads sura, observar la prescripziun legala e satisfar ad interess giustifitgads.

8. Tge dretgs avais Vus en connex cun l’elavuraziun da Vossas datas persunalas?

Areguard Vossas datas avais Vus da princip ils suandants dretgs:

  • il dretg d’obtegnair infurmaziuns,
  • il dretg da survegnir Vossas datas u da far transmetter ellas ad in’interpresa da servetsch,
  • il dretg da curreger las datas,
  • il dretg da restrenscher l’elavuraziun,
  • il dretg da far opposiziun a l’elavuraziun.

Plinavant avais Vus il dretg da far recurs tar il post da surveglianza da la protecziun da datas responsabel.

9. Co cuntanschais Vus nus u co pudais Vus revocar Voss consentiment?

Vus pudais da tut temp revocar Voss consentiment d’elavurar Vossas datas en l’avegnir, tant enavant che quella n’è betg necessaria per ademplir il contract u la commembranza. L’elavuraziun da las datas che ha gì lieu a basa dal consentiment u da la giustificaziun enfin che Vus avais revocà il consentiment resta legitima

Sche Vus vulais far diever da Voss dretg da revocaziun u da far opposiziun, tramettai a nus in e-mail a: gbv@gbv.ch